วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันประจำสัปดาห์ที่ 9
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/ภาระงาน
09 กรกฎาคม2555
- ทำความสะอาดห้องอนุบาล 2
--คุมแถวนักเรียนเข้าแถว
-จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ
-จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
-ตักอาหารกลางวัน
-สอนนักเรียนชั้นอนุบาล
-ทำแผลให้เด็ก
10 กรกฎาคม2555
-คุมแถวนักเรียนเข้าแถว
-แจกนมชั้นอนุบาล
-จัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2
-ตักอาหารกลางวัน
-วางแผนการจัดการซ้อมเชียร์
-จัดหาอุปกรณ์เชียร์
11 กรกฎาคม2555
-ต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน
-คุมแถว
-ทำความสะอาดห้องวิทยาศาสตร์
-จัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2
-จัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3
-พิมพ์เพลง
-ถ่ายเอกสารเนื้อเพลง
-ตักอาหารกลางวัน
-จัดทำอุปกรณ์เชียร์
-ซ้อมเพลงเชียร์
-คุมนักเรียนกลับบ้าน
12 กรกฎาคม2555
-ต้อนรับนักเรียน
-คุมแถว
-จัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3
-ตักอาหารกลางวัน
-ดูแลเด็กอนุบาล
-ซ้อมเพลงเชียร์
-คุมนักเรียนกลับบ้าน
13 กรกฎาคม2555
-ทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์
-คุมแถว
-จัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2
-ตักอาหารกลางวัน
-เตรียมอุปกรณ์เชียร์
-ซ้อมกองเชียร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น