วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกประจำวันสัปดาห์ที่ 1 พฤษภาคม 2555


ตารางสอน โรงเรียนบ้านสระบัว
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

เวลา

08.30-09.30

09.30-10.30

10.30-11.30

11.30-12.30

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

วัน/คาบ

1

2

3


4

5

6
จันทร์


อังกฤษ
.1

อังกฤษ
.6/2


อังคาร

อังกฤษ
.1
อังกฤษ
.6/1

อังกฤษ
.6/2


พุธ


อังกฤษ
.1

อังกฤษ
.6/2


พฤหัสบดี

อังกฤษ
.1อังกฤษ
.6/1

ศุกร์
อังกฤษ
.6/1


 บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/ภาระงานที่ได้มอบหมาย
14 พฤษภาคม 2555
- ต้อนรับนักเรียน
- พบปะนักเรียนตามห้องที่ประจำชั้น
- ตักข้าวกลางวันแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 2
-เช็คจำนวนนักเรียนของแต่ละช่วงชั้น
- จัดเตรียมคู่ปองค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียน
15 พฤษภาคม 2555
- ต้อนรับนักเรียน
-เข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระบัวและครูแต่ละช่วงชั้น

- ตักข้าวกลางวันแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 2

-แจกคู่ปองและอุปกรณ์การเรียนแก่ผู้ปกครองของนักเรียน

-เข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระบัวและคณะครูทุกท่าน

 

16 พฤษภาคม 2555
-ต้อนรับนักเรียน

-พบครูพี่เลี้ยงเพื่อรับตารางสอน

- ตักข้าวกลางวันแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 2

- พบปะนักเรียนตามคาบสอน17 พฤษภาคม 2555
-ต้อนรับนักเรียน

-เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คาบที่ 2

- ตักข้าวกลางวันแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 2

-เข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คาบที่ 5

18 พฤษภาคม 2555
-ต้อนรับนักเรียน
-ทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์
-เข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คาบที่ 3

- ตักข้าวกลางวันแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 2

-จัดทำตางรางการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันสัปดาห์ที่ 2
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/ภาระงานที่ได้มอบหมาย
21 พฤษภาคม 2555
-จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษกิจกรรมหน้าเสาธง
- จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
-ตักอาหารกลางวัน
-ดูแลนักเรียนชั้นอนุบาล
22 พฤษภาคม 2555
- คุมแถวนักเรียนชั้นอนุบาล 2
- จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
-จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
-ตักอาหารกลางวัน
- จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน
23 พฤษภาคม 2555
-ต้อนรับนักเรียน
- เต้นเอโรบิก
-แจกนมให้นักเรียนชั้นอนุบาล 2
- ตักอาหารกลางวัน
- ดูแลนักเรียนชั้นอนุบาล
-คุมนักเรียนกลับบ้าน
24 พฤษภาคม 2555
-คุมแถวนักเรียนชั้นอนุบาล 2
-แจกนมให้นักเรียนชั้นอนุบาล 2
- จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ตักอาหารกลางวัน
-คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน
25 พฤษภาคม 2555
-คุมนักเรียนทำความสะอาด
-คุมนักเรียนเข้าแถวตอนช่วงเช้า
-ตักอาหารกลางวัน
-ดูแลห้องคอมพิวเตอร์
-ทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันประจำสัปดาห์ที่ 3
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/ภาระงาน
28 พฤษภาคม 2555
-พูดให้ความรู้กิจกรรมตอนเช้า
- ทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์
-จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
-จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-คุมนักเรียนกลับบ้าน
29 พฤษภาคม 2555
-คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณหน้าเสาธง
-ทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์
-จัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
-จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
-ตักอาหารกลางวัน
--จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-ทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์และปิดห้องคอมพิวเตอร์
-คุมนักเรียนกลับบ้าน

30 พฤษภาคม 2555
-ต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน
-กิจกรรมเต้นเอโรบิก
-ทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์
-ตักอาหารกลางวัน
-ดูแลนักเรียนชั้นอนุบาล
-คุมนักเรียนชั้นอนุบาลกลับบ้าน
31 พฤษภาคม 2555
-คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณหน้าเสาธง
-ทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์
-จัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
-ตักอาหารกลางวัน
-ดูแลนักเรียนชั้นอนุบาล
-จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
01 มิถุนายน 2555
-คุมแถวนักเรียน
-ดูแลนักเรียนชั้นอนุบาล
-ตักอาหารกลางวัน
-เข้าสอนแทนรายวิชาคอมพิวเตอร์ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
-คุมนักเรียนชั้นอนุบาลกลับบ้าน
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันประจำสัปดาห์ที่ 4
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/ภาระงาน
04 มิถุนายน 2555
-คุมแถวนักเรียนเข้าแถว
- ทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์
-ซ้อมกีฬาเตรียมแข่งขันกีฬาเครือข่ายท่าศาลา
-ซ้อมเพลงเชียร์
-ซ้อมขบวนพาเหรด
05 มิถุนายน 2555
-คุมแถวนักเรียนเข้าแถว
-ซ้อมลูกเสือเนตรนารี
-จัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
-จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
-ตักอาหารกลางวัน
-ซ้อมกีฬาเตรียมแข่งขันกีฬาเครือข่ายท่าศาลา
06 มิถุนายน 2555
-ต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน
-กิจกรรมเต้นเอโรบิก
-เข้าสอนแทนรายวิชาคอมพิวเตอร์ในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
-ตักอาหารกลางวัน
-ซ้อมลูกเสือเนตรนารี
-ซ้อมเพลงเชียร์
07 มิถุนายน 2555
-จัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
-ซ้อมลูกเสือเนตรนารี
-ซ้อมเพลงเชียร์
-ซ้อมขบวนพาเหรด
08 มิถุนายน 2555
-ทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์
-ดุแลนักเรียนชั้นอนุบาล
-ซ้อมกองเชียร์
-ซ้อมกองลุกเสือ

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันประจำสัปดาห์ที่ 5
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/ภาระงาน
11 มิถุนายน 2555
-คุมแถวนักเรียนเข้าแถว
- ซ้อมขบวนลูกเสือเนตรนารี
-ตักอาหารกลางวัน
-ซ้อมขบวนลูกเสือ
-ซ้อมเชียร์
12มิถุนายน 2555
-คุมแถวนักเรียนเข้าแถว
-ซ้อมลูกเสือเนตรนารี
-จัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
-จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
-ตักอาหารกลางวัน
-ซ้อมขบวนลูกเสือเนตรนารี
-ซ้อมขบวนพาเหรด
13 มิถุนายน 2555
-ต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน
-คุมแถว
-ซ้อมขบวนลูกเสือ
-ตักอาหารกลางวัน
-ดูแลเด็กอนุบาลแทนครู
-ซ้อมขบวนลูกเสือเนตรนารี
-คุมนักเรียนกลับบ้าน
14 มิถุนายน 2555
-คุมแถวนักเรียน
-ทำความสะอาดห้องอนุบาล
-ซ้อมลูกเสือเนตรนารี
-ตักอาหารกลางวัน
-ซ้อมขบวนลูกเสือเตรียมแข่ง
15 มิถุนายน 2555
-พาเด็กไปประกวดขบวนลูกเสือเนตรนารีณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวันครศรีธรรมราช  ผลได้รางวัลชนะเลิศได้เป็นตัวแทนไปแข่งต่อระดับจังหวัด ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2555
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันประจำสัปดาห์ที่ 6
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/ภาระงาน
18 มิถุนายน 2555
-คุมแถวนักเรียนเข้าแถว
- จัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คาบที่ 1
-จัดห้องคอมพิวเตอร์
-ตักอาหารกลางวันแก่มัธยม
-ดูแลเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล
-ซ้อมขบวนลูกเสือเตรียมแข่งระดับจังหวัด
19มิถุนายน 2555
-คุมแถวนักเรียนเข้าแถว
-จัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
-จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
-ตักอาหารกลางวัน
-ซ้อมขบวนลูกเสือเนตรนารี
-ส่งนักเรียนกลับบ้าน
20 มิถุนายน 2555
-ต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน
-คุมแถว
-ซ้อมกีฬา ณ ท่าศาลา
-ตักอาหารกลางวัน
-ดูแลเด็กอนุบาลแทนครู
-ซ้อมขบวนลูกเสือเนตรนารี
-คุมนักเรียนกลับบ้าน
21 มิถุนายน 2555
-คุมแถวนักเรียน
-ซ้อมลูกเสือเนตรนารี
-ตักอาหารกลางวัน
-ซ้อมขบวนลูกเสือเตรียมแข่ง
22 มิถุนายน 2555
-พาเด็กไปประกวดขบวนลูกเสือเนตรนารี ณ สนามกีฬาจังหวันครศรีธรรมราช  ผลได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันประจำสัปดาห์ที่ 7
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/ภาระงาน
25 มิถุนายน 2555
ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากต้องซ้อมขบวนพาเหรดและกองซ้อม เตรียมไปแข่งขันวันที่ 27-28 มิถุนายน 2555
26มิถุนายน 2555
ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากต้องซ้อมขบวนพาเหรดและกองซ้อม เตรียมไปแข่งขันวันที่ 27-28 มิถุนายน 2555
27 มิถุนายน 2555
แข่งกีฬาเครือข่ายท่าศาลา
28 มิถุนายน 2555
แข่งกีฬาเครือข่ายท่าศาลา
29 มิถุนายน 2555
จัดการเรียนการสอนครึ่งวัน ส่วนช่วงบ่ายประชุมสรุปการแข่งขันกีฬาเครือข่ายท่าศาลา
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันประจำสัปดาห์ที่ 8
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/ภาระงาน
02 กรกฎาคม 2555
- คุมแถว
-จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
-จัดงานฉลองให้นักเรียนหลังแข่งกีฬาเครือข่ายท่าศาลาเพื่อสร้างกำลังใจแก่เด็ก
03 กรกฎาคม 2555
- ต้อนรับนักเรียน
-คุมแถวชั้นอนุบาล
-จัดการเรียนการสอนวิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
-ตักอาหารกลางวัน
-ขายของห้องสหกรณ์
-ดูแลนักเรียนชั้นอนุบาล
04 กรกฎาคม 2555
-ต้อนรับนักเรียน
-คุมแถวนักเรียนทำความสะอาดบริเวณหน้าเสาธง
-จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
-จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
-ตักอาหารกลางวัน
-ดูแลนักเรียนชั้นอนุบาล
-พิมพ์เอกสาร
05 กรกฎาคม 2555
-คุมแถวนักเรียนทำความสะอาดบริเวณหน้าเสาธง
-คุมแถวชั้นอนุบาล
-จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
-ทำความสะอาดห้องวิทยาศาสตร์
-ตักอาหารกลางวัน
-ตรวจงาน
 
06 กรกฎาคม 2555
-ทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์
-คุมแถวชั้นอนุบาล
-จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
-ตักอาหารกลางวัน
-ขายของห้องสหกรณ์


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น